آزمایشگاه پاتوبیولوژی

این بخش از بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در قسمت شرقی طبقه اول قراردارد و کلیه آزمایشات پاتولوژی و سیستولوژی در ۱۲ ساعت کاری از۷ تا۱۹ انجام می­گیرد.

کلیه آزمایشات بالینی بیماران سرپایی و بستری در طول ۲۴ ساعت انجام می­گیرد.

مسئول فنی آزمایشگاه : خانم دکتر پروین اساس نیک

 تلفن داخلی۲۵۳۵

IraqIran