آندوسکپی

آندوسکوپی بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در قسمت شرقی طبقه همکف قرار دارد و کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بیماران سرپایی و بستری زیر نظر فوق تخصص گوارش انجام میگیرد.

پروسیجرهای قابل انجام در بخش:

آندوسکوپی

کولونوسکوپی

پولیکتومی

برونکوسکوپی

 PEG گذاری  

 تلفن داخلی :۲۲۰۸

IraqIran