اخبار و تازه ها

روز پزشک در بیمارستان پارسیان

گرامیداشت روز پزشک در بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

احیای قلبی ریوی بیمارستان پارسیان

احیای قلبی ریوی در گروه پرستاری و مامایی بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

ارزیابی داخلی بیمارستان پارسیان

ارزیابی داخلی واحد مدارک پزشکی بیمارستان فوق تخصصی پارسیان 

عید غدیر در بیمارستان پارسیان

عید غدیر خم مبارک باد

مدیریت بحران در بیمارستان پارسیان

جلسه مدیریت بحران در بیمارستان فوق تخصصی پارسیان با موضوع مانور دورمیزی سناریوی خطر انفجار دیگ بخار روز دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۸ تشکیل شد

بهداشت حرفه ای بیمارستان پارسیان

ارزیابی داخلی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان فوق تخصصی پارسیان روز یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ انجام شد

ارزیابی داخلی CCU بیمارستان پارسیان

ارزیابی داخلی بخش سی سی یو امروز یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به منظور آمادگی، جهت اعتباربخشی در بیمارستان فوق تخصصی پارسیان انجام شد

ارزیابی اورژانس بیمارستان پارسیان

شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۶ ارزیابی داخلی بخش اورژانس بیمارستان فوق تخصصی پارسیان جهت اعتبار بخشی بیمارستان انجام شد.

ارزیابی لاندری بیمارستان پارسیان

ارزیابی داخلی واحد لاندری با حضور مسئول بهبود کیفیت و کارشناس منابع انسانی ۱۳۹۸/۵/۲۴ انجام گردید.

واحد بهداشت محیط بیمارستان پارسیان

ارزیابی داخلی جهت اعتبار بخشی در واحد بهداشت محیط و پسماند بیمارستان فوق تخصصی پارسیان انجام شد.

Iran