شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ AM
ارتوپد
دکتر علیرضا زارع بیدکی «دست و شانه»

جراحی عمومی
دکتر مهدی موحد

داخلی قلب
دکتر مقصود پیروزی

زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
داخلی قلب
دکتر مقصورد پیروزی

ارتوپد
دکتر عباس مدنی «فوق تخصص زانو»

زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی

گوارش
دکتر فاطمه زالی

اطفال
دکتر زهره مرتضوی

جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

پلاستیک
دکتر حسین عرب

گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان

پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد

گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی

ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی

ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه

زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده

جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان

پلاستیک
دکتر حسین عربزاده

اطفال
دکتر فریبا نادری

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده

جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده

جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور

گوش و حلق و بینی
دکتر حامد محمدی قهاری
داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار

زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی

گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی

ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

اطفال
دکتر منصور شیخ «جراح اطفال»

جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان

ارتوپد
دکتر عبداله موسوی
گوارش
دکتر فاطمه زالی

زنان و زایمان
دکتر طاهره بیدگلی

اطفال
دکتر زهره مرتضوی

داخلی قلب
دکتر محمود جوادی

ارتوپد
دکتر عبداله موسوی

جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

پلاستیک
دکتر حسین عرب

گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان

ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی

پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد

گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی

ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه

جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان
اطفال
دکتر غلامحسین فلاحی «فوق تخصص گوارش اطفال»

داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار

گوارش
دکتر غلامحسین فلاحی

ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»

جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده

گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی
گوارش
دکتر حمید حسینی جدا

زنان و زایمان
دکتر مهری صالحی

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

ارتوپد
دکتر شهرام شهیم

داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند

گوش و حلق و بینی
دکتر بهزاد پوستی

زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

ارتوپد
دکتر فریدون رحیمی

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر شعله قطبی

داخلی قلب
دکتر مازیار رستگار
۹:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

داخلی قلب
دکتر فرجام لطفیانی

زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر

ارتوپد
دکتر عبداله موسوی
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
جراحی عمومی
دکتر ولی اله یمین

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان

جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری

گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان

داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر

ارتوپد
دکتر محمد طالبیان

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

پوست
دکتر فریدون کمالی خامنه
گوارش
دکتر حمید حسینی جدا

زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر
زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

زنان و زایمان
دکتر ناتاشا حقیقی

اطفال
دکتر فریبا نادری

جراحی عمومی
دکتر مهدی موحد

زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی
۱:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر

جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمدرضا کوثری

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر طاهره بیدگلی

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو
اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
۳:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

نورولوژی
دکتر گلاره بنی هاشم
زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی
جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده

داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند

زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده

داخلی قلب
دکتر علی اکبر زینالو «فوق تخصص قلب اطفال»

جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور

جراحی عمومی
دکتر شهاب حسینی

جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی
داخلی قلب
دکتر سینا صدیقی

غدد
دکتر بیتا ربانی
۵:۰۰ PM
۶:۰۰ PM
ارتوپد
دکتر سعید صفایی
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری

ارتوپد
دکتر محمد اخلاق نجات
۷:۰۰ PM
۸:۰۰ PM
۹:۰۰ PM
۱۰:۰۰ PM
۱۱:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ AM
ارتوپد
دکتر علیرضا زارع بیدکی «دست و شانه»
ارتوپد
دکتر عباس مدنی «فوق تخصص زانو»
ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»
۹:۰۰ AM
ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»
۱۰:۰۰ AM
ارتوپد
دکتر عبداله موسوی

ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی
ارتوپد
دکتر شهرام شهیم
۱۱:۰۰ AM
ارتوپد
دکتر عبداله موسوی
ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی
ارتوپد
دکتر عبداله موسوی
۱۲:۰۰ PM
ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه
ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه
۱:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
ارتوپد
دکتر محمد طالبیان
ارتوپد
دکتر فریدون رحیمی
۳:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
۵:۰۰ PM
۶:۰۰ PM
ارتوپد
دکتر سعید صفایی
ارتوپد
دکتر محمد اخلاق نجات

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ AM
اطفال
دکتر غلامحسین فلاحی «فوق تخصص گوارش اطفال»
۹:۰۰ AM
اطفال
دکتر زهره مرتضوی
اطفال
دکتر زهره مرتضوی
۱۰:۰۰ AM
اطفال
دکتر منصور شیخ «جراح اطفال»
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
۱:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
اطفال
دکتر فریبا نادری
۳:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۰:۰۰ AM
پلاستیک
دکتر حسین عرب
پلاستیک
دکتر حسین عرب
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
۱:۰۰ PM
پلاستیک
دکتر حسین عربزاده
۲:۰۰ PM

یک شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۱۰:۰۰ AM
پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد
پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
۱:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
۳:۰۰ PM
پوست
دکتر فریدون کمالی خامنه

شنبه

یک شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۴:۰۰ PM
جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده
جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده

یک شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ AM
جراحی عمومی
دکتر مهدی موحد
۹:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی
جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی
جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
جراحی عمومی
دکتر ولی اله یمین
۱:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
جراحی عمومی
دکتر مهدی موحد
۳:۰۰ PM
جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو
۴:۰۰ PM
۵:۰۰ PM
جراحی عمومی
دکتر شهاب حسینی
۶:۰۰ PM
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۹:۰۰ AM
جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۱۰:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان
جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان
۱:۰۰ PM
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری
۲:۰۰ PM
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمدرضا کوثری
۳:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور
جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور
۵:۰۰ PM
۶:۰۰ PM
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ AM
داخلی قلب
دکتر مقصود پیروزی
داخلی قلب
دکتر مقصورد پیروزی
داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار
داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار
۹:۰۰ AM
داخلی قلب
دکتر محمود جوادی
۱۰:۰۰ AM
داخلی قلب
دکتر فرجام لطفیانی
داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی
داخلی قلب
دکتر همایون معماری

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی
داخلی قلب
دکتر همایون معماری
داخلی قلب
دکتر همایون معماری
داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب
دکتر همایون معماری
داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی
۱:۰۰ PM
داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی
۲:۰۰ PM
داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر
داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۳:۰۰ PM
داخلی قلب
دکتر مازیار رستگار
۴:۰۰ PM
داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند

داخلی قلب
دکتر علی اکبر زینالو «فوق تخصص قلب اطفال»
داخلی قلب
دکتر سینا صدیقی
۵:۰۰ PM
۶:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ AM
ارتوپد
دکتر علیرضا زارع بیدکی «دست و شانه»

جراحی عمومی
دکتر مهدی موحد

داخلی قلب
دکتر مقصود پیروزی

زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
داخلی قلب
دکتر مقصورد پیروزی

ارتوپد
دکتر عباس مدنی «فوق تخصص زانو»

زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی

گوارش
دکتر فاطمه زالی

اطفال
دکتر زهره مرتضوی

جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

پلاستیک
دکتر حسین عرب

گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان

پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد

گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی

ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی

ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه

زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده

جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان

پلاستیک
دکتر حسین عربزاده

اطفال
دکتر فریبا نادری

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده

جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده

جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور

گوش و حلق و بینی
دکتر حامد محمدی قهاری
داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار

زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی

گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی

ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

اطفال
دکتر منصور شیخ «جراح اطفال»

جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان

ارتوپد
دکتر عبداله موسوی
گوارش
دکتر فاطمه زالی

زنان و زایمان
دکتر طاهره بیدگلی

اطفال
دکتر زهره مرتضوی

داخلی قلب
دکتر محمود جوادی

ارتوپد
دکتر عبداله موسوی

جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

پلاستیک
دکتر حسین عرب

گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان

ارتوپد
دکتر یحیی عظیمی

پوست
دکتر ابوالمحسن پاکزاد

گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی

ارتوپد
دکتر فریدون سلطانخواه

جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید حمیدیان
اطفال
دکتر غلامحسین فلاحی «فوق تخصص گوارش اطفال»

داخلی قلب
دکتر مهدی مهدی یار

گوارش
دکتر غلامحسین فلاحی

ارتوپد
دکتر محمود معتمدی «فوق تخصص زانو»

جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده

گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی
گوارش
دکتر حمید حسینی جدا

زنان و زایمان
دکتر مهری صالحی

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

ارتوپد
دکتر شهرام شهیم

داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند

گوش و حلق و بینی
دکتر بهزاد پوستی

زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

ارتوپد
دکتر فریدون رحیمی

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر شعله قطبی

داخلی قلب
دکتر مازیار رستگار
۹:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی

داخلی قلب
دکتر فرجام لطفیانی

زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر

ارتوپد
دکتر عبداله موسوی
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
جراحی عمومی
دکتر ولی اله یمین

داخلی قلب
دکتر همایون معماری

زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان

جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری

گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان

داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر

ارتوپد
دکتر محمد طالبیان

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

پوست
دکتر فریدون کمالی خامنه
گوارش
دکتر حمید حسینی جدا

زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر
زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان

داخلی قلب
دکتر فریبا هندسی

زنان و زایمان
دکتر ناتاشا حقیقی

اطفال
دکتر فریبا نادری

جراحی عمومی
دکتر مهدی موحد

زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی
۱:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
داخلی قلب
دکتر محمد اسدپور پیرانفر

جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمدرضا کوثری

اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر طاهره بیدگلی

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری

جراحی عمومی
دکتر حافظ بیات ماکو
اطفال
دکتر فریبا نادری

زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی

غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
۳:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی

جراحی مغز و اعصاب
دکتر سید سعید طباطبایی آل طه

نورولوژی
دکتر گلاره بنی هاشم
زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی
جراحی توراکس
دکتر مجتی جواهرزاده

داخلی قلب
دکتر محمدرضا بیرانوند

زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده

داخلی قلب
دکتر علی اکبر زینالو «فوق تخصص قلب اطفال»

جراحی مغز و اعصاب
دکتر آرش باباپور

جراحی عمومی
دکتر شهاب حسینی

جراحی عمومی
دکتر محمد حاج یوسفی
داخلی قلب
دکتر سینا صدیقی

غدد
دکتر بیتا ربانی
۵:۰۰ PM
۶:۰۰ PM
ارتوپد
دکتر سعید صفایی
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری
جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمود علیاری

ارتوپد
دکتر محمد اخلاق نجات
۷:۰۰ PM
۸:۰۰ PM
۹:۰۰ PM
۱۰:۰۰ PM
۱۱:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ AM
زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی
زنان و زایمان
دکتر شهلا معینی
زنان و زایمان
دکتر طاهره بیدگلی
۹:۰۰ AM
زنان و زایمان
دکتر مهری صالحی
۱۰:۰۰ AM
زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر
زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان
زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان
زنان و زایمان
دکتر فاطمه مهدی زاده
زنان و زایمان
دکتر سرور سادات دانشفر
زنان و زایمان
دکتر پوران حاجیان
زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی
۱:۰۰ PM
زنان و زایمان
دکتر ناتاشا حقیقی

زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی
۲:۰۰ PM
زنان و زایمان
دکتر بتول دانش بدی
زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
زنان و زایمان
دکتر طاهره بیدگلی
زنان و زایمان
دکتر فرین سلامتی
زنان و زایمان
دکتر شعله قطبی
۳:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی
زنان و زایمان
دکتر نوشین صفوی
زنان و زایمان
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۵:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۵:۰۰ PM
غدد
دکتر بیتا ربانی

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۲:۰۰ PM
غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
غدد اطفال
دکتر فریبا نادری
۳:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ AM
گوارش
دکتر فاطمه زالی
گوارش
دکتر غلامحسین فلاحی
گوارش
دکتر حمید حسینی جدا
۹:۰۰ AM
گوارش
دکتر فاطمه زالی
۱۰:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM
گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
گوارش
دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۲:۰۰ PM
گوارش
دکتر حمید حسینی جدا

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۸:۰۰ AM
گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی
۹:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان
گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان
گوش و حلق و بینی
دکتر ابوالقاسم هاشمی
۱۱:۰۰ AM
گوش و حلق و بینی
دکتر بهزاد پوستی
۱۲:۰۰ PM
۱:۰۰ PM
گوش و حلق و بینی
دکتر جاوید صادقیان
۲:۰۰ PM
۳:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
۵:۰۰ PM
گوش و حلق و بینی
دکتر حامد محمدی قهاری
۶:۰۰ PM
۷:۰۰ PM
۸:۰۰ PM
۹:۰۰ PM
۱۰:۰۰ PM
۱۱:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
۵:۰۰ PM
نورولوژی
دکتر گلاره بنی هاشم

شنبه

No events available!
Iran