فرش قرمز پارسیان معرفی کننده مشاهیر و مفاخر(سلبریتی) های کشور هستند که در این بیمارستان جهت انجام درمان خود حضور داشته اند.

IraqIran