رادیولوژی

 این بخش در قسمت شرقی طبقه اول بیمارستان فوق تخصصی پارسیان قرار دارد و خدمات سی تی اسکن، ‌عکس برداری و انواع سونوگرافی ها(داپلر، ساده، سه بعدی)، رادیوگرافی های ساده و رنگی و تخصصی، OPG یا پانورکس، ماموگرافی بیماران سرپایی و بستری را، با استفاده از متخصصین رایولوژیست  ارائه می دهد.  امکان انجام رادیوگرافی پرتابل نیز در بیمارستان فراهم است. کلیه بیماران بخش های ویژه باید با همراهی یک پرستار به بخش رادیولوژی فرستاده شوند. این امر در سایر بخشها با توجه به شرایط بیماران و به صورت معمول با همراهی یک کمک بهیار انجام می شود که بستگی به تشخیص مسئول بخش دارد. درخواست رادیولوژی از طریق کامپیوتر ثبت شده و با هماهنگی با واحد رادیولوژی بیمار به این واحد منتقل می گردد. ریپورت عکس ها حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آینده آماده و قابل دسترسی می باشد.

 

مسئول فنی واحد: خانم دکتر مشایخی

 تلفن داخلی : ۲۲۴۹-۲۲۸۴

IraqIran