ارتوپد

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر علیرضا زارع بیدکی
«دست و شانه»
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
ارتوپد

دکتر عباس مدنی
«فوق تخصص زانو»
۸:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM
ارتوپد

دکتر محمود معتمدی
«فوق تخصص زانو»
۸:۳۰ AM
۱۰:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر محمود معتمدی
«فوق تخصص زانو»
۹:۳۰ AM
۱۰:۳۰ AM

۱۰:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر عبداله موسوی
۱۰:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر یحیی عظیمی
۱۰:۳۰ AM
۱۱:۰۰ AM
ارتوپد

دکتر شهرام شهیم
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM

۱۱:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر عبداله موسوی
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
ارتوپد

دکتر یحیی عظیمی
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
ارتوپد

دکتر عبداله موسوی
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM

۱۲:۰۰ PM

ارتوپد

دکتر فریدون سلطانخواه
۱۲:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
ارتوپد

دکتر فریدون سلطانخواه
۱۲:۳۰ PM
۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

۲:۰۰ PM

ارتوپد

دکتر محمد طالبیان
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
ارتوپد

دکتر فریدون رحیمی
۲:۰۰ PM
۲:۳۰ PM

۳:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

۵:۰۰ PM

۶:۰۰ PM

ارتوپد

دکتر سعید صفایی
۶:۰۰ PM
۶:۳۰ PM
ارتوپد

دکتر محمد اخلاق نجات
۶:۰۰ PM
۷:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر علیرضا زارع بیدکی
«دست و شانه»
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
ارتوپد

دکتر عباس مدنی
«فوق تخصص زانو»
۸:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM
ارتوپد

دکتر محمود معتمدی
«فوق تخصص زانو»
۸:۳۰ AM
۱۰:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر محمود معتمدی
«فوق تخصص زانو»
۹:۳۰ AM
۱۰:۳۰ AM

۱۰:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر عبداله موسوی
۱۰:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر یحیی عظیمی
۱۰:۳۰ AM
۱۱:۰۰ AM
ارتوپد

دکتر شهرام شهیم
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM

۱۱:۰۰ AM

ارتوپد

دکتر عبداله موسوی
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
ارتوپد

دکتر یحیی عظیمی
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
ارتوپد

دکتر عبداله موسوی
۱۱:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM

۱۲:۰۰ PM

ارتوپد

دکتر فریدون سلطانخواه
۱۲:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
ارتوپد

دکتر فریدون سلطانخواه
۱۲:۳۰ PM
۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

۲:۰۰ PM

ارتوپد

دکتر محمد طالبیان
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
ارتوپد

دکتر فریدون رحیمی
۲:۰۰ PM
۲:۳۰ PM

۳:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

۵:۰۰ PM

۶:۰۰ PM

ارتوپد

دکتر سعید صفایی
۶:۰۰ PM
۶:۳۰ PM
ارتوپد

دکتر محمد اخلاق نجات
۶:۰۰ PM
۷:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
IraqIran