اطفال

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

اطفال

دکتر غلامحسین فلاحی
«فوق تخصص گوارش اطفال»
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

اطفال

دکتر زهره مرتضوی
۹:۰۰ AM
۲:۰۰ PM
اطفال

دکتر زهره مرتضوی
۹:۰۰ AM
۲:۰۰ PM

۱۰:۰۰ AM

اطفال

دکتر منصور شیخ
«جراح اطفال»
۱۰:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM

۱۱:۰۰ AM

۱۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

۲:۰۰ PM

اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM

۳:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

اطفال

دکتر غلامحسین فلاحی
«فوق تخصص گوارش اطفال»
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

اطفال

دکتر زهره مرتضوی
۹:۰۰ AM
۲:۰۰ PM
اطفال

دکتر زهره مرتضوی
۹:۰۰ AM
۲:۰۰ PM

۱۰:۰۰ AM

اطفال

دکتر منصور شیخ
«جراح اطفال»
۱۰:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM

۱۱:۰۰ AM

۱۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

۲:۰۰ PM

اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM
اطفال

دکتر فریبا نادری
۲:۰۰ PM
۴:۰۰ PM

۳:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
IraqIran