تغذیه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۵:۰۰

تغذیه

دکتر شایسته حسین آبادی
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

تغذیه

دکتر مهدی شادنوش
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰

۱۸:۰۰

یک شنبه

دوشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۵:۰۰

تغذیه

دکتر شایسته حسین آبادی
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

تغذیه

دکتر مهدی شادنوش
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰

۱۸:۰۰

یک شنبه

دوشنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran