جراحی عمومی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۰۸.۰۰

جراحی عمومی

دکتر مهدی موحد
۰۸.۰۰
۱۰.۰۰

۰۹.۰۰

۱۰.۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰

۱۱.۰۰

۱۲.۰۰

جراحی عمومی

دکتر ولی اله یمین
۱۲.۰۰
۱۲.۳۰

۱۳.۰۰

۱۴.۰۰

جراحی عمومی

دکتر مهدی موحد
۱۴.۰۰
۱۶.۰۰

۱۵.۰۰

جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۵.۰۰
۱۶.۰۰

۱۶.۰۰

۱۷.۰۰

جراحی عمومی

دکتر شهاب حسینی
۱۷.۰۰
۱۸.۰۰

۱۸.۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۸.۰۰
۱۹.۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۰۸.۰۰

جراحی عمومی

دکتر مهدی موحد
۰۸.۰۰
۱۰.۰۰

۰۹.۰۰

۱۰.۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰

۱۱.۰۰

۱۲.۰۰

جراحی عمومی

دکتر ولی اله یمین
۱۲.۰۰
۱۲.۳۰

۱۳.۰۰

۱۴.۰۰

جراحی عمومی

دکتر مهدی موحد
۱۴.۰۰
۱۶.۰۰

۱۵.۰۰

جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۵.۰۰
۱۶.۰۰

۱۶.۰۰

۱۷.۰۰

جراحی عمومی

دکتر شهاب حسینی
۱۷.۰۰
۱۸.۰۰

۱۸.۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۸.۰۰
۱۹.۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran