جراحی عمومی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰:۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

جراحی عمومی

دکتر ولی اله یمین
۱۲:۰۰
۱۲:۳۰

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

جراحی عمومی

دکتر مهدی موحد
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

۱۵:۰۰

جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

جراحی عمومی

دکتر شهاب حسینی
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

۱۸:۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰:۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

جراحی عمومی

دکتر ولی اله یمین
۱۲:۰۰
۱۲:۳۰

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

جراحی عمومی

دکتر مهدی موحد
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

۱۵:۰۰

جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

جراحی عمومی

دکتر شهاب حسینی
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

۱۸:۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

No events available!
IraqIran