جراحی مغز و اعصاب

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۹:۰۰ AM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۹:۳۰ AM
۱۱:۰۰ AM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۹:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM

۱۰:۰۰ AM

۱۱:۰۰ AM

۱۲:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر مجید حمیدیان
۱۲:۳۰ PM
۲:۰۰ PM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر مجید حمیدیان
۱۲:۳۰ PM
۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود علیاری
۱:۰۰ PM
۳:۰۰ PM

۲:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا کوثری
۲:۰۰ PM
۳:۳۰ PM

۳:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۴:۰۰ PM
۶:۳۰ PM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر آرش باباپور
۴:۳۰ PM
۶:۰۰ PM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر آرش باباپور
۴:۳۰ PM
۶:۰۰ PM

۵:۰۰ PM

۶:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود علیاری
۶:۰۰ PM
۶:۳۰ PM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود علیاری
۶:۰۰ PM
۶:۳۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۹:۰۰ AM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۹:۳۰ AM
۱۱:۰۰ AM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۹:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM

۱۰:۰۰ AM

۱۱:۰۰ AM

۱۲:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر مجید حمیدیان
۱۲:۳۰ PM
۲:۰۰ PM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر مجید حمیدیان
۱۲:۳۰ PM
۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود علیاری
۱:۰۰ PM
۳:۰۰ PM

۲:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا کوثری
۲:۰۰ PM
۳:۳۰ PM

۳:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۴:۰۰ PM
۶:۳۰ PM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر آرش باباپور
۴:۳۰ PM
۶:۰۰ PM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر آرش باباپور
۴:۳۰ PM
۶:۰۰ PM

۵:۰۰ PM

۶:۰۰ PM

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود علیاری
۶:۰۰ PM
۶:۳۰ PM
جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود علیاری
۶:۰۰ PM
۶:۳۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
IraqIran