داخلی قلب

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۰۸:۰۰

داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
داخلی قلب

دکتر مقصورد پیروزی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۰۸:۰۰
۰۹:۳۰

داخلی قلب

دکتر محمود جوادی
۰۹:۳۰
۱۱:۰۰
داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

۰۹:۰۰

۱۰:۰۰

داخلی قلب

دکتر فرجام لطفیانی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰

۱۱:۰۰

داخلی قلب

دکتر فرجام لطفیانی
۱۱:۰۰
۱۲:۳۰

۱۲:۰۰

داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

۱۳:۰۰

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰

۱۴:۰۰

داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۱۴:۰۰
۱۴:۰۵
داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۱۴:۰۰
۱۴:۰۵
داخلی قلب

دکتر علی اکبر زینالو
«فوق تخصص قلب اطفال»
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰

داخلی قلب

دکتر مازیار رستگار
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰

۱۶:۰۰

داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰
داخلی قلب

دکتر سینا صدیقی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

۱۷:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۰۸:۰۰

داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
داخلی قلب

دکتر مقصورد پیروزی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۰۸:۰۰
۰۹:۳۰

داخلی قلب

دکتر محمود جوادی
۰۹:۳۰
۱۱:۰۰
داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

۰۹:۰۰

۱۰:۰۰

داخلی قلب

دکتر فرجام لطفیانی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰

۱۱:۰۰

داخلی قلب

دکتر فرجام لطفیانی
۱۱:۰۰
۱۲:۳۰

۱۲:۰۰

داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

۱۳:۰۰

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰

۱۴:۰۰

داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۱۴:۰۰
۱۴:۰۵
داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۱۴:۰۰
۱۴:۰۵
داخلی قلب

دکتر علی اکبر زینالو
«فوق تخصص قلب اطفال»
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

۱۵:۰۰

داخلی قلب

دکتر مازیار رستگار
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰

۱۶:۰۰

داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰
داخلی قلب

دکتر سینا صدیقی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

۱۷:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
IraqIran