داخلی قلب

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
داخلی قلب

دکتر مقصورد پیروزی
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

داخلی قلب

دکتر محمود جوادی
۹:۳۰ AM
۱۱:۰۰ AM

۱۰:۰۰ AM

داخلی قلب

دکتر فرجام لطفیانی
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۰:۰۰ AM
۱:۰۰ PM

۱۱:۰۰ AM

۱۲:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۲:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۲:۰۰ PM
۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱:۰۰ PM
۳:۰۰ PM

۲:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۲:۰۰ PM
۲:۰۵ PM
داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۲:۰۰ PM
۲:۰۵ PM

۳:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر مازیار رستگار
۳:۰۰ PM
۵:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۴:۰۰ PM
۶:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر علی اکبر زینالو
«فوق تخصص قلب اطفال»
۴:۰۰ PM
۷:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر سینا صدیقی
۴:۰۰ PM
۶:۰۰ PM

۵:۰۰ PM

۶:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
داخلی قلب

دکتر مقصورد پیروزی
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

داخلی قلب

دکتر محمود جوادی
۹:۳۰ AM
۱۱:۰۰ AM

۱۰:۰۰ AM

داخلی قلب

دکتر فرجام لطفیانی
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۰:۰۰ AM
۱:۰۰ PM

۱۱:۰۰ AM

۱۲:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۲:۰۰ PM
۲:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۲:۰۰ PM
۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱:۰۰ PM
۳:۰۰ PM

۲:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۲:۰۰ PM
۲:۰۵ PM
داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۲:۰۰ PM
۲:۰۵ PM

۳:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر مازیار رستگار
۳:۰۰ PM
۵:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۴:۰۰ PM
۶:۰۰ PM

داخلی قلب

دکتر علی اکبر زینالو
«فوق تخصص قلب اطفال»
۴:۰۰ PM
۷:۰۰ PM
داخلی قلب

دکتر سینا صدیقی
۴:۰۰ PM
۶:۰۰ PM

۵:۰۰ PM

۶:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran