داخلی کلیه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۱:۰۰

داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

داخلی کلیه

دکتر جعفر حیدرنژادیان
۱۵:۰۰
۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۱:۰۰

داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

داخلی کلیه

دکتر جعفر حیدرنژادیان
۱۵:۰۰
۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran