داخلی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۳:۰۰

داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

داخلی

دکتر حسن صفاریه
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰

۱۸:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۳:۰۰

داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

داخلی

دکتر حسن صفاریه
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰

۱۸:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran