درد و بی هوشی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۶:۰۰

درد و بی هوشی

دکتر مسعود ثقفی نیا
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

۱۷:۰۰

چهارشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۶:۰۰

درد و بی هوشی

دکتر مسعود ثقفی نیا
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

۱۷:۰۰

چهارشنبه

No events available!
IraqIran