روانشناسی بالینی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۵:۰۰

روانشناسی بالینی

دکتر عاطفه فتاحی
۱۵:۰۰
۱۹:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

یک شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۵:۰۰

روانشناسی بالینی

دکتر عاطفه فتاحی
۱۵:۰۰
۱۹:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

یک شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran