ریه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۲:۰۰

ریه

دکتر ساسان توانا
۱۲:۰۰
۱۲:۳۰

۱۳:۰۰

ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۲:۰۰

ریه

دکتر ساسان توانا
۱۲:۰۰
۱۲:۳۰

۱۳:۰۰

ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran