زنان و زایمان

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

زنان و زایمان

دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۸:۳۰ AM – 10:00 AM
زنان و زایمان

دکتر شهلا معینی
۸:۰۰ AM – 12:00 PM
زنان و زایمان

دکتر شهلا معینی
۸:۰۰ AM – 10:00 AM

۹:۰۰ AM

زنان و زایمان

دکتر مهری صالحی
۹:۰۰ AM – 10:00 AM

۱۰:۰۰ AM

زنان و زایمان

دکتر سرور سادات دانشفر
۱۰:۰۰ AM – 12:00 PM
زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۰:۰۰ AM – 12:00 PM
زنان و زایمان

دکتر فاطمه مهدی زاده
۱۰:۰۰ AM – 12:00 PM

۱۱:۰۰ AM

۱۲:۰۰ PM

زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۲:۰۰ PM – 2:00 PM
زنان و زایمان

دکتر فاطمه مهدی زاده
۱۲:۰۰ PM – 2:00 PM
زنان و زایمان

دکتر سرور سادات دانشفر
۱۲:۰۰ PM – 2:00 PM
زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۲:۰۰ PM – 1:00 PM
زنان و زایمان

دکتر بتول دانش بدی
۱۲:۰۰ PM – 2:00 PM

۱:۰۰ PM

زنان و زایمان

دکتر ناتاشا حقیقی
۱:۰۰ PM – 4:00 PM

زنان و زایمان

دکتر فرین سلامتی
۲:۰۰ PM – 4:00 PM

۲:۰۰ PM

زنان و زایمان

دکتر بتول دانش بدی
۲:۰۰ PM – 4:00 PM
زنان و زایمان

دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۲:۰۰ PM – 6:00 PM
زنان و زایمان

دکتر طاهره بیدگلی
۲:۰۰ PM – 4:00 PM
زنان و زایمان

دکتر فرین سلامتی
۲:۰۰ PM – 4:00 PM
زنان و زایمان

دکتر شعله قطبی
۲:۰۰ PM – 6:00 PM

۳:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

زنان و زایمان

دکتر نوشین صفوی
۴:۰۰ PM – 6:00 PM
زنان و زایمان

دکتر نوشین صفوی
۴:۰۰ PM – 6:00 PM
زنان و زایمان

دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۴:۰۰ PM – 6:00 PM

۵:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

زنان و زایمان

دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۸:۳۰ AM – 10:00 AM
زنان و زایمان

دکتر شهلا معینی
۸:۰۰ AM – 12:00 PM
زنان و زایمان

دکتر شهلا معینی
۸:۰۰ AM – 10:00 AM

۹:۰۰ AM

زنان و زایمان

دکتر مهری صالحی
۹:۰۰ AM – 10:00 AM

۱۰:۰۰ AM

زنان و زایمان

دکتر سرور سادات دانشفر
۱۰:۰۰ AM – 12:00 PM
زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۰:۰۰ AM – 12:00 PM
زنان و زایمان

دکتر فاطمه مهدی زاده
۱۰:۰۰ AM – 12:00 PM

۱۱:۰۰ AM

۱۲:۰۰ PM

زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۲:۰۰ PM – 2:00 PM
زنان و زایمان

دکتر فاطمه مهدی زاده
۱۲:۰۰ PM – 2:00 PM
زنان و زایمان

دکتر سرور سادات دانشفر
۱۲:۰۰ PM – 2:00 PM
زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۲:۰۰ PM – 1:00 PM
زنان و زایمان

دکتر بتول دانش بدی
۱۲:۰۰ PM – 2:00 PM

۱:۰۰ PM

زنان و زایمان

دکتر ناتاشا حقیقی
۱:۰۰ PM – 4:00 PM

زنان و زایمان

دکتر فرین سلامتی
۲:۰۰ PM – 4:00 PM

۲:۰۰ PM

زنان و زایمان

دکتر بتول دانش بدی
۲:۰۰ PM – 4:00 PM
زنان و زایمان

دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۲:۰۰ PM – 6:00 PM
زنان و زایمان

دکتر طاهره بیدگلی
۲:۰۰ PM – 4:00 PM
زنان و زایمان

دکتر فرین سلامتی
۲:۰۰ PM – 4:00 PM
زنان و زایمان

دکتر شعله قطبی
۲:۰۰ PM – 6:00 PM

۳:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

زنان و زایمان

دکتر نوشین صفوی
۴:۰۰ PM – 6:00 PM
زنان و زایمان

دکتر نوشین صفوی
۴:۰۰ PM – 6:00 PM
زنان و زایمان

دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۴:۰۰ PM – 6:00 PM

۵:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
IraqIran