سنگ شکن

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰:۰۰

سنگ شکن

دکتر لطف اله ارمنده
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

سنگ شکن

دکتر فیض محمد نورایی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
سنگ شکن

مروت اله پیشگاهی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
سنگ شکن

دکتر لطف اله ارمنده
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
سنگ شکن

دکتر نادر رباط مرادی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
سنگ شکن

دکتر کیوان دادخواه
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰:۰۰

سنگ شکن

دکتر لطف اله ارمنده
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

سنگ شکن

دکتر فیض محمد نورایی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
سنگ شکن

مروت اله پیشگاهی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
سنگ شکن

دکتر لطف اله ارمنده
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
سنگ شکن

دکتر نادر رباط مرادی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
سنگ شکن

دکتر کیوان دادخواه
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran