غدد اطفال

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۴:۰۰

غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰
غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰
غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰
غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

۱۵:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۴:۰۰

غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰
غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰
غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰
غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

۱۵:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
IraqIran