غدد

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۰۸:۰۰

ارتوپد

دکتر علیرضا زارع بیدکی
«دست و شانه»
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

زنان و زایمان

دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۰۸:۳۰
۱۰:۰۰
داخلی قلب

دکتر مقصورد پیروزی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

ارتوپد

دکتر عباس مدنی
«فوق تخصص زانو»
۰۸:۰۰
۱۱:۰۰

زنان و زایمان

دکتر شهلا معینی
۰۸:۰۰
۱۲:۰۰

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰

اطفال

دکتر زهره مرتضوی
۰۹:۰۰
۱۴:۰۰

جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

سنگ شکن

مروت اله پیشگاهی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

پوست

دکتر ابوالمحسن پاکزاد
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰
۱۱:۱۵

ارتوپد

دکتر یحیی عظیمی
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

ارتوپد

دکتر فریدون سلطانخواه
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

زنان و زایمان

دکتر فاطمه مهدی زاده
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

جراحی مغز و اعصاب

دکتر مجید حمیدیان
۱۲:۳۰
۱۴:۰۰

داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

زنان و زایمان

دکتر شهلا معینی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۰۸:۳۰
۰۰:۰۰

ارتوپد

دکتر محمود معتمدی
«فوق تخصص زانو»
۰۸:۳۰
۱۰:۰۰

جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۰۹:۳۰
۱۱:۰۰

اطفال

دکتر منصور شیخ
«جراح اطفال»
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

عفونی

دکتر مصطفی پور تقوا
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

چشم پزشکی

دکتر میرشمس الدین پیامی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

سنگ شکن

دکتر لطف اله ارمنده
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

ارتوپد

دکتر عبداله موسوی
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۰۸:۰۰
۰۹:۳۰

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۰۸:۰۰
۰۹:۳۰

اطفال

دکتر زهره مرتضوی
۰۹:۰۰
۱۴:۰۰

داخلی قلب

دکتر محمود جوادی
۰۹:۳۰
۱۱:۰۰

ارتوپد

دکتر عبداله موسوی
۱۰:۰۰
۱۱:۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

ارتوپد

دکتر یحیی عظیمی
۱۰:۳۰
۱۱:۰۰

پوست

دکتر ابوالمحسن پاکزاد
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰
۱۱:۱۵

داخلی قلب

دکتر فرجام لطفیانی
۱۱:۰۰
۱۲:۳۰

ارتوپد

دکتر فریدون سلطانخواه
۱۲:۳۰
۱۴:۰۰

جراحی مغز و اعصاب

دکتر مجید حمیدیان
۱۲:۳۰
۱۴:۰۰

داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
اطفال

دکتر غلامحسین فلاحی
«فوق تخصص گوارش اطفال»
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

داخلی قلب

دکتر مهدی مهدی یار
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

گوارش

دکتر غلامحسین فلاحی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

ارتوپد

دکتر محمود معتمدی
«فوق تخصص زانو»
۰۹:۳۰
۱۰:۳۰

چشم پزشکی

دکتر حبیب دژآگاه
۰۹:۳۰
۱۱:۰۰

چشم پزشکی

دکتر حبیب دژآگاه
۰۹:۳۰
۱۱:۰۰

جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

زنان و زایمان

دکتر فاطمه مهدی زاده
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

سنگ شکن

دکتر نادر رباط مرادی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰
رماتولوژی

دکتر مریم غروی
۰۸:۰۰
۰۸:۳۰

جراحی عمومی

دکتر مهدی موحد
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

داخلی قلب

دکتر مقصود پیروزی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰

گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۰۸:۳۰
۱۰:۰۰

زنان و زایمان

دکتر مهری صالحی
۰۹:۰۰
۱۰:۰۰

جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰

ارتوپد

دکتر شهرام شهیم
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

جراحی عمومی

دکتر ابوالفضل محترمی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰

سنگ شکن

دکتر کیوان دادخواه
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر بهزاد پوستی
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰

ریه

دکتر ساسان توانا
۱۲:۰۰
۱۲:۳۰

زنان و زایمان

دکتر بتول دانش بدی
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

طب فیزیکی

دکتر حسین سنجری عراقی
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰

ارتوپد

دکتر فریدون رحیمی
۱۴:۰۰
۱۴:۳۰

اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

زنان و زایمان

دکتر شعله قطبی
۱۴:۰۰
۱۸:۰۰

داخلی قلب

دکتر مازیار رستگار
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰

روانشناسی بالینی

دکتر مریم قربانعلی نژاد
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰

۰۹:۰۰

۱۰:۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

داخلی قلب

دکتر فرجام لطفیانی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

زنان و زایمان

دکتر سرور سادات دانشفر
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

سنگ شکن

دکتر لطف اله ارمنده
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

سنگ شکن

دکتر فیض محمد نورایی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

چشم پزشکی

دکتر رامین اساسی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

ارتوپد

دکتر عبداله موسوی
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

داخلی کلیه

دکتر نسرین صادقی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

جراحی عمومی

دکتر ولی اله یمین
۱۲:۰۰
۱۲:۳۰

داخلی قلب

دکتر همایون معماری
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود علیاری
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۳:۱۵
۱۴:۳۰

داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۱۴:۰۰
۱۴:۰۵

ارتوپد

دکتر محمد طالبیان
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

زنان و زایمان

دکتر بتول دانش بدی
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

روانپزشک

دکتر مصطفی حمدیه
۱۴:۳۰
۱۴:۴۵

پوست

دکتر فریدون کمالی خامنه
۱۵:۰۰
۱۵:۳۰
گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

زنان و زایمان

دکتر سرور سادات دانشفر
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰
زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

زنان و زایمان

دکتر پوران حاجیان
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

داخلی قلب

دکتر فریبا هندسی
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

داخلی

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

ریه

دکتر حسن صف آرا
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰

زنان و زایمان

دکتر ناتاشا حقیقی
۱۳:۰۰
۱۶:۰۰

اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

جراحی عمومی

دکتر مهدی موحد
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

زنان و زایمان

دکتر فرین سلامتی
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

آلرژی

دکتر صبا عرشی
۱۴:۰۰
۱۴:۳۰

اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عربزاده
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

زنان و زایمان

دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۱۴:۰۰
۱۸:۰۰

هماتولوژی

دکتر نعمت اله رستمی
۱۴:۳۰
۱۴:۴۵

تغذیه

دکتر شایسته حسین آبادی
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰

روانشناسی بالینی

دکتر عاطفه فتاحی
۱۵:۰۰
۱۹:۰۰

جراحی توراکس

دکتر مجتی جواهرزاده
۱۶:۰۰
۱۶:۳۰

طب فیزیکی

دکتر حسین سنجری عراقی
۱۶:۰۰
۱۶:۳۰

جراحی مغز و اعصاب

دکتر آرش باباپور
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر حامد محمدی قهاری
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

ارتوپد

دکتر سعید صفایی
۱۸:۰۰
۱۸:۳۰
داخلی قلب

دکتر محمد اسدپور پیرانفر
۱۴:۰۰
۱۴:۰۵

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا کوثری
۱۴:۰۰
۱۵:۳۰

اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

زنان و زایمان

دکتر طاهره بیدگلی
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

روانپزشک

دکتر مصطفی حمدیه
۱۴:۳۰
۱۴:۴۵

جراحی عمومی

دکتر حافظ بیات ماکو
۱۵:۰۰
۱۶:۰۰
داخلی قلب

دکتر علی اکبر زینالو
«فوق تخصص قلب اطفال»
۱۴:۰۰
۱۵:۰۰

اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

زنان و زایمان

دکتر فرین سلامتی
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

غدد اطفال

دکتر فریبا نادری
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰

داخلی کلیه

دکتر جعفر حیدرنژادیان
۱۵:۰۰
۱۸:۰۰

جراحی توراکس

دکتر مجتی جواهرزاده
۱۶:۰۰
۱۶:۳۰

طب فیزیکی

دکتر حسین سنجری عراقی
۱۶:۰۰
۱۶:۳۰

داخلی قلب

دکتر محمدرضا بیرانوند
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

زنان و زایمان

دکتر عبدالرحمن عطارزاده
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

جراحی مغز و اعصاب

دکتر آرش باباپور
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰

جراحی عمومی

دکتر شهاب حسینی
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

طب فیزیکی

دکتر حسین سنجری عراقی
۱۶:۰۰
۱۶:۳۰

زنان و زایمان

دکتر نوشین صفوی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید سعید طباطبایی آل طه
۱۶:۰۰
۱۸:۳۰

نورولوژی

دکتر گلاره بنی هاشم
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰
طب فیزیکی

دکتر حسین سنجری عراقی
۱۶:۰۰
۱۶:۳۰

زنان و زایمان

دکتر نوشین صفوی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

داخلی

دکتر حسن صفاریه
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰

تغذیه

دکتر مهدی شادنوش
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود علیاری
۱۸:۰۰
۱۸:۳۰
طب فیزیکی

دکتر حسین سنجری عراقی
۱۶:۰۰
۱۶:۳۰

داخلی قلب

دکتر سینا صدیقی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

درد و بی هوشی

دکتر مسعود ثقفی نیا
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰

غدد

دکتر بیتا ربانی
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

جراحی عمومی

دکتر محمد حاج یوسفی
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰
جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمود علیاری
۱۸:۰۰
۱۸:۳۰

ارتوپد

دکتر محمد اخلاق نجات
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰

۱۹:۰۰

۲۰:۰۰

۲۱:۰۰

۲۲:۰۰

۲۳:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
IraqIran