پلاستیک

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰:۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عربزاده
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰

۱۴:۰۰

یک شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰:۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عربزاده
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰

۱۴:۰۰

یک شنبه

سه شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
IraqIran