پلاستیک

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰.۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰

۱۱.۰۰

۱۲.۰۰

۱۳.۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عربزاده
۱۳.۰۰
۱۵.۰۰

۱۴.۰۰

یک شنبه

سه شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰.۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰
پلاستیک

دکتر حسین عرب
۱۰.۰۰
۱۲.۰۰

۱۱.۰۰

۱۲.۰۰

۱۳.۰۰

پلاستیک

دکتر حسین عربزاده
۱۳.۰۰
۱۵.۰۰

۱۴.۰۰

یک شنبه

سه شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran