چشم پزشکی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰:۰۰

چشم پزشکی

دکتر رامین اساسی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
چشم پزشکی

دکتر میرشمس الدین پیامی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

شنبه

دوشنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۱۰:۰۰

چشم پزشکی

دکتر رامین اساسی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰
چشم پزشکی

دکتر میرشمس الدین پیامی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

شنبه

دوشنبه

No events available!
IraqIran