گوارش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۰۸:۰۰

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۰۸:۰۰
۰۹:۳۰
گوارش

دکتر غلامحسین فلاحی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۰۸:۳۰
۱۰:۰۰

۰۹:۰۰

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰

۱۰:۰۰

۱۱:۰۰

گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰
۱۱:۱۵
گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰
۱۱:۱۵

۱۲:۰۰

گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۰۸:۰۰

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۰۸:۰۰
۰۹:۳۰
گوارش

دکتر غلامحسین فلاحی
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰
گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۰۸:۳۰
۱۰:۰۰

۰۹:۰۰

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰

۱۰:۰۰

۱۱:۰۰

گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰
۱۱:۱۵
گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰
۱۱:۱۵

۱۲:۰۰

گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
IraqIran