گوارش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۸:۰۰ AM
۹:۳۰ AM
گوارش

دکتر غلامحسین فلاحی
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۸:۳۰ AM
۱۰:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۹:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM

۱۰:۰۰ AM

۱۱:۰۰ AM

گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰ AM
۱۱:۱۵ AM
گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰ AM
۱۱:۱۵ AM

۱۲:۰۰ PM

گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۱۲:۰۰ PM
۱:۰۰ PM

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۸:۰۰ AM
۹:۳۰ AM
گوارش

دکتر غلامحسین فلاحی
۸:۰۰ AM
۱۰:۰۰ AM
گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۸:۳۰ AM
۱۰:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

گوارش

دکتر فاطمه زالی
۹:۰۰ AM
۱۱:۰۰ AM

۱۰:۰۰ AM

۱۱:۰۰ AM

گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰ AM
۱۱:۱۵ AM
گوارش

دکتر سید کاظم نظام خیرآبادی
۱۱:۰۰ AM
۱۱:۱۵ AM

۱۲:۰۰ PM

گوارش

دکتر حمید حسینی جدا
۱۲:۰۰ PM
۱:۰۰ PM

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran