گوش و حلق و بینی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۸:۳۰ AM
۱۲:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

۱۰:۰۰ AM

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۱۰:۳۰ AM
۱۲:۰۰ PM

۱۱:۰۰ AM

گوش و حلق و بینی

دکتر بهزاد پوستی
۱۱:۰۰ AM
۱:۰۰ PM

۱۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱:۱۵ PM
۲:۳۰ PM

۲:۰۰ PM

۳:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

۵:۰۰ PM

گوش و حلق و بینی

دکتر حامد محمدی قهاری
۵:۰۰ PM
۶:۰۰ PM

۶:۰۰ PM

۷:۰۰ PM

۸:۰۰ PM

۹:۰۰ PM

۱۰:۰۰ PM

۱۱:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۸:۰۰ AM

گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۸:۳۰ AM
۱۲:۰۰ AM

۹:۰۰ AM

۱۰:۰۰ AM

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰ AM
۱۲:۰۰ PM
گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۱۰:۳۰ AM
۱۲:۰۰ PM

۱۱:۰۰ AM

گوش و حلق و بینی

دکتر بهزاد پوستی
۱۱:۰۰ AM
۱:۰۰ PM

۱۲:۰۰ PM

۱:۰۰ PM

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱:۱۵ PM
۲:۳۰ PM

۲:۰۰ PM

۳:۰۰ PM

۴:۰۰ PM

۵:۰۰ PM

گوش و حلق و بینی

دکتر حامد محمدی قهاری
۵:۰۰ PM
۶:۰۰ PM

۶:۰۰ PM

۷:۰۰ PM

۸:۰۰ PM

۹:۰۰ PM

۱۰:۰۰ PM

۱۱:۰۰ PM

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
برگه رویدادها

انتخاب زمان کلینیک و نوبت دهی آنلاین بیمارستان فوق تخصصی پارسیان

توجه : نوبت دهی آنلاین در حالت آزمایشی است

رویدادهای 5 روز آینده
Iran