گوش و حلق و بینی

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۰۸:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۰۸:۳۰
۰۰:۰۰

۰۹:۰۰

۱۰:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر بهزاد پوستی
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۳:۱۵
۱۴:۳۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر حامد محمدی قهاری
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

۲۰:۰۰

۲۱:۰۰

۲۲:۰۰

۲۳:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

۰۸:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۰۸:۳۰
۰۰:۰۰

۰۹:۰۰

۱۰:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰
گوش و حلق و بینی

دکتر ابوالقاسم هاشمی
۱۰:۳۰
۱۲:۰۰

۱۱:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر بهزاد پوستی
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر جاوید صادقیان
۱۳:۱۵
۱۴:۳۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

گوش و حلق و بینی

دکتر حامد محمدی قهاری
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

۲۰:۰۰

۲۱:۰۰

۲۲:۰۰

۲۳:۰۰

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

No events available!
IraqIran