بخشهای بستری

بخش یک و دو (داخلی ، جراحی)

این بخش درقسمت شرقی طبقه دوم بیمارستان واقع است و دارای یک اتاق خصوصی، پنج اتاق دو تخته و سه اتاق سه تخته می­باشد و به ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی بیماران داخلی وجراحی می­پردازد.

 

بخش سه و چهار (اطفال و زنان)

این بخش در قسمت شرقی طبقه سوم بیمارستان واقع است و دارای پنج اتاق خصوصی، دواتاق دو تخته، سه اتاق سه تخته می باشد که خدمات مراقبتی و حمایتی بیماریهای اطفال و زنان رابه بیماران مراجعه کننده ارائه می­دهد.

 

 

 

بخش پنج (داخلی، جراحی)

این بخش درقسمت شرقی طبقه پنجم بیمارستان واقع است و دارای ۱۷ تخت و شامل دو اتاق خصوصی، سه اتاق دوتخته و سه اتاق سه تخته می باشد که خدمات مراقبتی به بیماران جراحی و داخلی را ارائه می­دهد و بیماران بعد از جراحی قلب از ICU OH به این بخش منتقل می­شوند.

 

بخش شش (آنکولوژی)

این بخش در قسمت شرقی طبقه پنجم بیمارستان واقع است و دارای ۱۳ تخت فعال شامل ۶ اتاق دوتخته و ۱ اتاق خصوصی می­باشد که خدمات مراقبتی بیماران سرطانی و جراحی را ارائه می­دهد.

 

بخش هفت (داخلی ، جراحی)

این بخش درقسمت غربی طبقه پنجم بیمارستان واقع است و به دلیل ساختار آن، به دو قسمت A7 و B7  تقسیم شده است که در اصل یک بخش با مدیریت و قوانین واحد می­باشد ودرمجموع دارای ۸ اتاق  شامل ۴ اتاق VIP و ۴ اتاق ۲ تخته می­باشد.

این بخش از مهرماه سال ۱۳۸۵ شروع به کار کرده است و پذیرش بیماران به صورت جنرال شامل موارد داخلی، جراحی،میباشد.