بخش آزمایشگاه

این بخش در قسمت شرقی طبقه اول قراردارد و کلیه آزمایشات پاتولوژی و سیستولوژی در ۱۲ ساعت کاری از۷ تا۱۹ انجام می­گیرد.

کلیه آزمایشات بالینی بیماران سرپایی و بستری در طول ۲۴ ساعت انجام می­گیرد همچنین جوابدهی آزمایشات به صورت حضوری و آنلاین میباشد.