داروخانه

داروخانه بیمارستان در طبقه ی همکف با دو واحد (داروخانه سرپایی وداروخانه بستری) مشغول به کار می­باشد. داروخانه بستری نسخ داروهای بیماران بستری در بخش­ها را تامین می کند و داروخانه سرپایی پذیرای کلیه مراجعین بیمارستان می­باشد.

ساعت کاری داروخانه ۸صبح تا ۸شب می­باشد و کلیه اقلام دارویی بیماران بستری بدون ارجاع همراه بیمار به خارج از بیمارستان توسط کادر داروخانه انجام می­گیرد.

پرسنل مجرب و متخصص مستقر در داروخانه تعامل و هماهنگی بسیار خوبی با بخش­های مختلف بیمارستان داشته و برطبق سنجه های اعتبار بخشی معاونت غذا و دارو کلیه دستورالعمل های لازم را به انجام رسانده­اند و در جهت خدمات رسانی و بهینه سازی تامین داروی مورد نیاز بیمارستان همواره در تلاش می باشند.