دکتر مسعود ثقفی نیا

دکتر مسعود ثقفی نیا

متخصص بیهوشی
فوق تخصص درد