شنوایی سنجی

این بخش در قسمت غربی طبقه منفی یک قرار دارد و خدماتی نظیر

  • ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان (ادیومتری ،تیمپانومتری و اکوستیک رفلکس)
  • ارزیابی عملکرد شیپوراستاش (ETF)
  • ارزیابی شنوایی نوزادان به روش OAE
  • خدمات سمعک
  • مشاوره سمعک برای بیماران کم شنوا و ناشنوا(کودکان و بزرگسالان)
  • تجویز انواع سمعکهای روز دنیا(داخل گوشی وپشت گوشی)
  • خدمات ساخت انواع قالب (قالب سمعک –قالب ضد آب –قالب ضد صوت)

را به مراجعه کنندگان ارائه میدهند.

مسئول واحد : خانم فرشته فقیهی

تلفن داخلی :۲۲۳۴

خط مستقیم :۲۲۳۶۲۴۱۷