شرکت سعادت سرو طب ایرانیان (مدیریت بیمارستان)

Dr-Beiranvand-Managers

دکتر محمدرضا بیرانوند

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Dr-Pishgahi-Managers (1) (1)

دکتر مروّت اله پیشگاهی

رئیس بیمارستان و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره

دکتر سید اسداله موسوی​

رئیس هیئت مدیره

دکتر منصور شیخ

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد اسدپور پیرانفر

عضو هیئت مدیره

بازرس

دکتر مسعود ثقفی نیا

بازرس

مدیریت اجرایی

جناب آقای محمدحسین شجاع

مدیر داخلی

جناب آقای حمیدرضا حیات غیبی

مترون