الجدول الأسبوعی لعیاده المستشفى البارسیان

رقم الهاتف المباشر لعیاده المستشفى البارسیان: ۲۲۳۶۳۳۲۲-۲۲۰۸۹۹۳۳ (۰۰۹۸۲۱)

تخصص / روز هفته:شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبه
زنان و زایمانخانم دکتر مهدی‌زاده ۸ الی ۱۰


خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲


خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴


دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۴ الی ۱۶


دکتر نوشین صفوی ۱۶ الی ۱۸
خانم دکتر قاضی زاده ۸ الی ۱۲


خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۲ الی ۱۴


خانم دکتر قطبی ۱۵ الی ۱۸
خانم دکتر معینی ۸ الی ۱۰


خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲


خانم دکتر دانشفر
۱۲ الی ۱۴


خانم دکتر بیدگلی ۱۴ الی ۱۶
خانم دکتر بیدگلی ۸ الی ۱۲


خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴


خانم دکتر سلامتی ۱۴ الی ۱۶
خانم دکتر صالحی ۹ الی ۱۰


خانم دکتر مهدی‌زاده ۱۰ الی ۱۲


خانم دکتر حقیقی ۱۳


خانم دکتر شادی محمدی ۱۴:۳۰ الی ۱۶
خانم دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۰ الی ۱۴


خانم دکتر قطبی ۱۶ الی ۱۸
ارتوپددکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲


دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر مدنی (فوق تخصص زانو) ۱۰:۳۰


دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)


آقای دکتر عظیمی ۱۲ الی ۱۴(فعلاً حضور ندارند)
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲


دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶
دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲


دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند)


دکتر شهیم ۱۶
دکتر عظیمی ۱۰ الی ۱۳ (فعلاً حضور ندارند)


دکتر کرمی ۱۵ (فعلاً حضور ندارند)


دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶


دکتر اخلاق نجات ۱۷ الی ۱۸
دکتر شهیم ۱۲ الی ۱۴
جراحی عمومی خانم دکتر مؤمن ۱۴دکتر امین پور ۸ الی ۱۰


دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲


دکتر حسینی ۱۷
دکتر بیات ماکو ۱۵ الی ۱۶دکتر امین پور ۱۰ الی ۱۲


دکتر حسینی ۱۷ الی ۱۸
دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲


دکتر موحد ۱۴ الی ۱۶
دکتر موحد ۸ الی ۱۰
جراحی مغز و اعصابدکتر حمیدیان ۱۱ الی ۱۲


دکتر علیاری ۱۶ الی ۱۷


دکتر طباطبای ۱۶ الی ۱۸
دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸دکتر طباطبایی ۹:۳۰ الی ۱۱


دکتر کوثری ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰


دکتر علیاری ۱۷
دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸دکتر حمیدیان ۱۰ الی ۱۲


دکتر آرمان فر ۱۲:۳۰ الی ۱۴


دکتر علیاری ۱۷
دکتر طباطبایی ۸ الی ۱۱
داخلی قلبدکتر اسد پور پیرانفر ۱۰ الی ۱۱


دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰
خانم دکتر هندسی ۱۳دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰


دکتر پیرانفر ۱۰ الی ۱۱
دکتر لطفیانی ۹:۳۰ الی ۱۱ دکتر مهدی یار ۸ الی ۱۰دکتر بیرانوند ۱۱ الی ۱۲
گوش و حلق و بینیدکتر نظری ۱۱دکتر هاشمی ۱۱خانم دکتر مینا جمالی ۱۴ الی ۱۶دکتر پوستی ۱۱ (فعلاً حضور ندارند)دکتر هاشمی ۱۱
داخلی کلیهدکتر حیدر نژادیان ۹ الی ۱۱خانم دکتر صادقی زاده ۱۰دکتر حیدرنژادیان ۹ الی ۱۱دکتر حیدرنژادیان ۱۰ الی ۱۰:۳۰
روانپزشکیدکتر حمدیه ۱۴دکتر حمدیه ۱۲
پزشکی اجتماعی و طب سوزنیدکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶دکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶
طب فیزیکیدکتر سنجری ۱۲دکتر سنجری ۱۲دکتر سنجری ۱۲
غدد بزرگسالخانم دکتر هدی کدخدازاده ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰خانم دکتر نادری ۱۵خانم دکتر نادری ۱۵دکتر ربانی ۸


خانم دکتر نادری ۱۵
نورولوژیخانم دکتر علیان ۱۳ الی ۱۴خانم دکتر عمرانی ۸ الی ۹
اطفال و غدد اطفالخانم دکتر نادری ۱۵خانم دکتر نادری ۱۵خانم دکتر نادری ۱۵
جراحی اطفالدکتر شیخ ۱۰ الی ۱۱
هماتولوژیدکتر موسوی ۱۶ الی ۱۸دکتر رستمی ۱۳:۳۰دکتر موسوی ۱۶ الی ۱۸دکتر موسوی ۱۶ الی ۱۸
کلینیک تغذیه
جراحی توراکسدکتر جواهرزاده ۱۴دکتر جواهرزاده ۱۷دکتر جواهرزاده ۱۷
جراحی پلاستیک و ترمیمیدکتر حسین عرب ۱۰ الی ۱۲دکتر علی عطری ۱۶ (فعلاً حضور ندارند)
پوستدکتر پاکزاد ۱۴
داخلیخانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸دکتر صفاریه ۱۶:۳۰
(فعلاً حضور ندارند)
خانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸
گوارشخانم دکتر طالب بیدختی ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰دکتر نظام ۱۱دکتر نظام ۱۲
عفونیخانم دکتر سمن آبادی ۱۲ الی ۱۴خانم دکتر سپیده خدر زاده ۱۲ الی ۱۴خانم دکتر سمن آبادی ۱۲ الی ۱۴
عفونی، آسم و آلرژیدکتر حدادی ۹ الی ۱۱دکتر حدادی ۱۴
چشم پزشکیخانم دکتر برک پور ۱۰ الی ۱۲خانم دکتر برک پور ۱۰ الی ۱۲دکتر دژآگاه ۱۰ الی ۱۱ (فعلاً حضور ندارند)
روانشناس بالینیخانم دکتر فتاحی ۱۴خانم دکتر فتاحی ۱۵
روماتولوژیدکتر محتشمی ۱۶ الی ۱۷:۳۰
ریهدکتر کامرانی ۱۴ الی ۱۵:۳۰
اپتومتریآقای توکلی ۱۰ الی ۱۴آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴