شرکه سعدات سارو تاب الایرانیه (اداره المستشفى)

Dr-Beiranvand-Managers

الدکتور محمد رضا بیرانوند

الرئیس التنفیذی وعضو مجلس الإداره

Dr-Pishgahi-Managers (1) (1)

دکتور مروت الله بیشجاهی

رئیس المستشفى ونائب رئیس مجلس الإداره

مجلس إداره

الدکتور سید أسدالله موسوی

رئیس مجلس الإداره

دکتور منصور الشیخ

عضو مجلس الإداره

الدکتور محمد أسدبور بیرانفر

عضو مجلس الإداره

مفتش

دکتور مسعود ثقفی نیا

مفتش

الاداره التنفیذیه

عزیزی السید محمد حسین شجاع

مدیر

عزیزی السید حمید رضا حیاه غیبی

مدیر التمریض