شنوایی سنجی

شنوایی سنجی بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در قسمت غربی طبقه منفی یک قرار دارد و خدمات ذیل را به مراجعه کنندگان ارائه

می دهد:

  • ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان (ادیومتری ،تیمپانومتری و اکوستیک رفلکس)
  • ارزیابی عملکرد شیپوراستاش (ETF)
  • ارزیابی شنوایی نوزادان به روش OAE
  • ارزیابی شنوایی نوزادان به روش ABR ، ASSR
  • الکتروکوکلئوگرافی(ECoG)
  • ABR با اهداف اتونورولوژیک
  • مشاوره باوالدین کودکان کم شنوا
  • خدمات سمعک
  • انواع قالب ضدصوت و ضدآب

مسئول واحد : خانم فرشته فقیهی

تلفن داخلی :۲۲۳۴

خط مستقیم :۲۲۳۶۲۴۱۷

IraqIran