بخش اورژانس

 

 

این بخش در قسمت شرقی طبقه همکف با دو ورودی جداگانه قرار دارد و شامل قسمتهای تریاژ بیماران در بدو ورود در کمترین زمان ممکن ویزیت توسط پزشک عمومی و با توجه به وضعیت بیمار به صورت  سرپایی و با نسخه منزل و یا بستری در بخش تحت نظر اورژانس و سرم­تراپی و درمان دارد و یا درصورت نیاز بیمار به بستری در بخشهای داخلی و جراحی مغز و اعصاب، زنان، اطفال انجام می­شود.

نیروهای این بخش شامل سرپرستار و پرستاران اورژانس­کار و دوره دیده، کمک بهیار و خدمات و منشی می­باشد.

بخش اورژانس دارای مقیم اطفال۲۴ ساعت می­باشد، درشیفت شب مقیم قلب در اورژانس حضور دارد.

کلیه واحدهای پاراکلینیکی شامل سی تی اسکن و انواع گرافی ها و سونوگرافی ها دربیمارستان انجام می­گردد.

واحد تروما و اتاق عمل سرپایی و اتاق اطفال و اتاق عمل در بخش مجهز به کلیه امکانات می­باشد.

درصورت وجود شکستگی و نیاز به اتل­گیری و گچ­گیری در اورژانس صورت می­گیرد. اتاق مجهز به تجهیزات در بخش امکان پذیر می­باشد.

سرم­تراپی و تزریقات طبق نسخه پزشکان بیمارستان دراین واحد انجام می­گیرد.

اتاق ایزوله و سیستم حفاظت فردی در این بخش موجود می­باشد.

رئیس بخش: آقای دکتر پیشگاهی

تلفن داخلی: ۲۲۲۸-۲۲۲۷

بخشهای بستری

بخشهای سرپایی