در کلینیک چشم پزشکی توسط اپتومتریست معاینه دید چشم صورت میگیرد و در صورت نیاز به عینک به واحد عینک سازی راهنمایی میشوند و معاینات دیگر چشم توسط پزشکان فوق تخصص قرنیه و شبکیه با دستگاههای پیشرفته انجام میگیرد.

وقت دهی در کلینیک به صورت حضوری و تلفنی و اینترنتی میباشد .

تلفن داخلی : ۲۳۱۲-۲۳۱۳-۲۳۴۲