این بخش درقسمت شرقی طبقه منفی دو واقع است و بیماران قلبی که نیاز به انواع آنژیو دارند را پذیرش می­نماید و با توجه به پشتیبانی بیمارستان از نظر تخت بستریه ویژه، امکان انجام روزانه ۲۰بیمار آنژیوگرافی را دارد.

تجهیزات:

  1. یک عدد دستگاه آنژیوگرافی فعال
  2. دستگاه EPS
  3. دستگاه FFR
  4. بالون پمپ
  5. اتاق ریکاوری با۸تخت و مانیتورینگ کامل

تخصص های تحت پوشش : آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونر ،کاروتید،کلیه، پریفرال ومغز وتعبیهPM ،ICD ، EPS و Ablation ،آئورت شکمی

رئیس بخش : آقای دکتر فرجام لطفیانی

تلفن داخلی : ۲۳۹۱-۲۳۹۲